ხათუნა არველაძე - საკრებულოს წევრი

img

xaTuna arvelaZe

piradi monacemebi

dabadebis TariRi:   24. 05. 1975   

dabadebis adgili: saqarTvelo

erovneba:   qarTveli

sacxovrebeli adgili : Qq. quTaisi z. anjafariZis q. #22

sakontaqto telefoni : 577 24 37 96

eleqtronuli fosta: khatuna.arveladze@kutaisi.gov.ge

 

amocana      moqalaqeTa kanonieri uflebebis და თავისუფლების dacva.

ganaTleba

 

 

 2012w.

 saqarTvelos centraluri saarCevno komisia

-saarCevno administraciis moxele.

 

2009-2010ww.

amerikuli saxli

inglisuri enis kursi

TELTS and public speaking

 

 

1992 – 1997

 

 

 

quTaisis ak. wereTlis saxelobis saxelmwifo universitetis iuridiuli fakulteti.

samarTalmcodneobis specialobiT.

Mmagistri

1995 – 1996

 

 

 

Tbilisis biznes skolis mcire biznesis kursi

1981 - 1992

quTaisis wm. ninos saxelobis me-3 saS. skola

 

profesiuli gamocdileba 

 

2018 წლიდან დღემდე 

 ააიპ -„განათლების სფეროში დასაქმებულთა თავისუფალი გაერთიანება„

 • დამფუძნებელი
 • აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე

 

2017wlidan dRemde

Sps “niko nikolaZis saxelobis skola-liceumi”--- iuristi 

2016 wlidan dRemde

proeqti “SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa ganaTlebis da dasaqmebis advokatireba da lobireba” mrCevelTa sabWos wevri – iuristi; eqsperti SSm pirTa sakiTxebSi

2015-2016ww

aaip “koalicia damoukidebeli cxovrebisaTvis”- aaip “quTaisis ganaTlebis ganviTarebisa da dasaqmebis centri” proeqti SSm pirTa samarTlebrivi advokatireba - iuristi 

2015-2016ww

Sps “sxivi” (kerZo skola)- iuristi

 

2014-2015ww

treneri - Semdeg sakanonmdeblo disciplinebSi: saqarTvelos konstitucia;  saqarTvelos organulikanoni – adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi; saqarTvelos kanoni – saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsi; saqarTvelos kanoni sajaro samsaxuris Sesaxeb; saqarTvelos organuli kanoni - saqarTvelos Sromis kodeqsi; saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi; kanoni mewarmeTa Sesaxeb   

2015 wlis ianvari-Tebervali

Sps Tbilisis Ria saswavlo universiteti

-sauniversiteto programebis prezentatori

2014w.oqtombridan

ssip ioseb ocxelis saxelobis qalaq quTaisis #2 sajaro skola – administraciis konsultanti

2014w.  

ssip `zurab Jvanias saxelobis saxelmwifo administrirebis skola~ – direqtoris moadgile

2014w.  

ssip `zurab Jvanias saxelobis saxelmwifo administrirebis skola~- iuristi

2013w

Sps `ganaTlebis eqsperti` - imereTis regionis koordinatori -iuristi

2012w

ssip saarCevno sistemebis ganviTarebis, reformebisa da swavlebis centri- saarCevno administraciis treneri

2011-12ww

ssip ~ganaTlebis xarisxis ganviarebis erovnuli centri~-  specialisti – iuristi – imereTis regionis koordinatori

2009-2010

quTaisis #2 da #11 sajaro skolebis iuristi

2006-2010 ww.-is ganmavlobaSi

2010-12  ww

quTaisis #7, #9, #10, #11, #13, #17, #33,  #44 sajaro skolebi

 • iuristi

saqarTvelos pedagogTa da mecnierTa Tavisufali profkavSiris quTaisis saqalaqo organizaciis Tavmjdomaris m/S

2008-2010

saqarTvelos pedagogTa da mecnierTa Tavisufali profkavSiri

 • imereTis regionis iuristi

2006-2008

saqarTvelos pedagogTa da mecnierTa Tavisufali profkavSiris quTaisis saqalaqo organizacia

 • iuristi

2004

`imereTis axalgazrdobis kavSiri~

 • damfuZnebeli 
 • gamgeobis wevri

2002 – 2004

quTaisis humanitaruli da samarTlis instituti.

 • samoqalaqo samarTlis ლექტორი
 • samoqalaqo saproceso samarTlis ლექტორი

2000 – 2004

quTaisis samarTlebrivi momsaxureobis firma `orbi~

 • advokati

1997 - 2000

quTaisis ekonomikisa da samarTlis instituti

 • samarTlis Teoriis ლექტორი

 

პოლიტიკური გამოცდილება

 

2017 წლიდან

მპგ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი

2018 წლიდან დღემდე

მპგ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ქუთაისის პოლიტ.საბჭოს წევრი

2021 წლიდან

ქუთაისის   საკლრებულოს წევრი

 

 

 

recenzia

 2012w

samarTlebrivi aqtebis saxelmZRvanelos `savarjiSoebis krebulis` recezenti

 

 

 

ganvlili trening-seminarebi    

2018წ. 

საერთაშორისო გამჭირვალობა  - ფონდების მოძიება

 

2018წ.  

AIDI- პოლიტიკური პარტების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა

 

 

2017წ. მაისი

ცესკო;  საარჩევნო სისტემის განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი - პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა ტრენინგი

 2016წ. მაისი

IRI- ტრენერთა ტრენერი საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით

 

2016წ. 9-12 თებერვალი

IFES- სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერთა ჩართულობა სამოქალაქო ცხოვრებაში

 

2015წ. დეკემბერი11-20

"შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენციის"განხილვა და პრაქტიკაში დანერგვის გზების მოძიების საკითხები

2010w.

gudauri

adamianis uflebaTa gaerTianebuli erebis umaRlesikomisris ofisi

 • adamianis uflebaTa saerTaSoriso standartebi da damcavi meqanizmebi

 

2009w.

quTaisi

organizacia `konstituciis 42-e muxli~

 • rogor mivmarToT sakonstitucio sasamarTlos

2007w.

kojori

amerikis maswavlebelTa saerTaSoriso organizacia.

 • damsaqmebelTan molaparakebebis warmoebis meqanizacia
 • koleqtiuri xelSekrulebebi da maTi roli.

2004w.

Tbilisi

 • amerikis iuristTa asociacia - advokatireba sisxlis samarTalSi

 

2004w.

Tbilisi

fondi `kavkasia da kavkasiis instituti~

 • marTvis safuZvlebi

 

2004w.

quTaisi

demokratiisa da arCevnebis xelSewyobis centri

 • saxelmwifo mowyobis klasikuri modeli

 

2004w.

quTaisi

`miwis mesakuTreTa uflebaTa dacvis asociacia~

 • saTemo kavSirebis gamgeobis ganviTareba

 

2003 – 2004ww.

quTaisi

ganaTlebis sistemis demokratizacia da finansebi

2003w.

quTaisi

sazogadoeba `dioskuria~

 • advokatireba da qseluri muSaoba

enebi

 

qarTuli     mSobliuri ena

rusuli        kargad

inglisuri   kargad  

kompiuteri

Windows 95-98,XP. Microsoft Word, Exel, Internet Explorer.

ojaxuri mdgomareoba

meuRle da ori Svili

 

 


 • მისამართი
 • ქუთაისი, რუსთაველის №3
 • მოგვწერეთ
 • contact@kutaisi.gov.ge
 • სამუშაო საათები
 • ორშ-პარ:10:00 - 18:00