იუზა უგულავა - მერის მოადგილე

img

დაბადების თარიღი: 19.09.1963
დაბადების ადგილი: ხონი
ოჯახური მდგოამრეობა : დასაოჯახებელი
ელ.ფოსტა: iuza.ugulava@kutaisi.gov.ge
განათლება:
•    ნ.ი. მუსხელიშვილის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
         სპეციალობა: მანქანათმშენებლობა, ინჟინერ მექანიკოსი
         სწავლის პერიოდი: 09.1980 - 07.1985
სამუშაო გამოცდილება:
•    ქუთაისის საავტომობილო ქარხანა, სამმართველოს უფროსი
         მუშაობის პერიოდი: 1985-2003 წლები
•    ქუთაისის საავტომობილო ქარხანა, დირექტორის მოადგილე ეკონომიკის დარგში
          მუშაობის პერიოდი: 1983-2007 წლები
•    ქ. ქუთაისის მერიის ეკონომიკისა და საგარეო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი
         მუშაობის პერიოდი: 2007-2009 წლები
•    შპს კავკასია 2007, დირექტორის მოადგილე მარკეტინგის დარგში
         მუშაობის პერიოდი: 2010-2014 წლები
•    გუბერნატორის ადმინისტრაცია, რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსის მოადგილე
         მუშაობის პერიოდი: 2014-2015 წლები
•    გუბერნატორის ადმინისტრაცია, რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსი
          მუშაობის პერიოდი: 2015-2016 წლები
•    ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე
          მუშაობის პერიოდი: 2016-2017 წლები
ენები: ქართული, რუსული
 
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის  მოადგილეს იუზა უგულავას უფლებამოსილებაში შედის:
ა/ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს შორის თანხების გადანაწილების თაობაზე ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად;
ბ/ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ერთი პროგრამის ფარგლებში ქვეპროგრამებს შორის თანხების გადანაწილების თაობაზე ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად;
გ/ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში პრიორიტეტის პროგრამისა და ქვეპროგრამის ფარგლებში საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და ქვეპროგრამებს შორის თანხების გადანაწილების თაობაზე ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად;
დ/ კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (არასაბიუჯეტო სახსრები) შემოსავლებით მიღებული სახსრების ნაწილში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-6 მუხლის ,,ბ1 .გ“ და ,,ბ2 .გ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების დაზუსტებისა და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის თანხების განაწილების თაობაზე;
ე/ საკურატორო სფეროში შემავალი მერიის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურების) ხელმძღვანელებისა და თანამშრომელთათვის დავალების მიცემის თაობაზე;
ვ/ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული  (ა)იპ-ებისათვის გამოსაყოფი ასიგნებების კონტროლი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით;
ზ/ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო ქონებაში შემავალი მიწის ნაკვეთების საზღვრების დადგენა;
თ/ სანებართვო პირობების დარღვევისათვის, ასევე უნებართვო მშენებლობისათვის ჯარიმის დაკისრება;


  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00