ცხელი ხაზი:(0431) 24-26-51 ან 595250309

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ რიგით მე-20 სხდომაზე წარსადგენი საკითხები ბიუროზე დაამტკიცა.

29 მაისი, 2019

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მე-20 რიგით სხდომაზე წარსადგენი საკითხები ბიუროზე დაამტკიცა.

დღის წესრიგი

1. „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის N74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ

3. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-ზედამხედველობის სამსახურის ანგარიში მიმდინარე მოწვევის პერიოდში გაწეული მუშაობის შესახებ

4. გაწეული მუშაობის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, მერაბ კვიცარიძის ანგარიშის შესახებ.

5. „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
6. „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 მარტის N61 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

7. „თვითმართველ ქალაქ ქუთაისში გარე რეკლამის განთავსების გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ თვითმართველი ქალაქის - ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 24 ნოემბრის №67 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

9. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (ქალაქ ქუთაისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირის №59-ის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე ტროტუარის ნაწილი) პირდაპირი განკარგვის წესით (სასყიდლით, პირობებით), იჯარის ფორმით, სააქციო საზოგადოება „ლიბერთი ბანკისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

10. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (ქალაქ ქუთაისში, შოთა რუსთაველის გამზირის №3-ში მდებარე შენობის პირველ სართულზე არსებული ადგილი №2) პირდაპირი განკარგვის წესით (სასყიდლით, პირობებით), იჯარის ფორმით, სააქციო საზოგადოება „ლიბერთი ბანკისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

11. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (ქალაქ ქუთაისში, შოთა რუსთაველის გამზირის №3-ში მდებარე შენობის პირველ სართულზე არსებული ადგილი №3) პირდაპირი განკარგვის წესით (სასყიდლით, პირობებით), იჯარის ფორმით, სააქციო საზოგადოება „ვითიბი ბანკი ჯორჯიასათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

12. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

13. ქალაქ ქუთაისში, 35-ე სკოლის დასავლეთით მდებარე ტერიტორიაზე სსიპ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის კუთვნილი მიწის ნაკვეთში საცურაო კომპლექსის მშენებლობისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ.

14 .ქალაქ ქუთაისში, რიონჰესის მიმდებარედ (ს/კ N03.06.27.291); ქალაქ ქუთაისში, რიონჰესის მიმდებარედ (ს/კ N03.06.27.292); ქალაქ ქუთაისში, ახალგაზრდობის გამზირის V შესახვევის N1; ახალგაზრდობის გამზირის V შესახვევის N15 (ნაკვეთი N2); ახალგაზრდობის გამზირის V შესახვევის N1-ის მიმდებარედ (ს/კ N03.06.27.293); ქალაქ ქუთაისში, ახალგაზრდობის გამზირის მიმდებარედ, ნაკვეთი N2-ში (ს/კ N03.06.27.214); ქალაქ ქუთაისში, ახალგაზრდობის გამზირის მიმდებარედ, ნაკვეთი N3-ში (ს/კ N03.06.27.215); ქალაქ ქუთაისში, ქალაქის მიმდებარედ (ს/კ N03.06.27.204); ქალაქ ქუთაისში, ახალგაზრდობის გამზირის V შესახვევის N7-ის დასავლეთით (ს/კ N03.06.27.087); ქალაქ ქუთაისში, რიონჰესის მიმდებარედ (ს/კ N03.06.27.180); ქალაქ ქუთაისში, რიონჰესის მიმდებარედ (ს/კ N03.06.27.179); ქალაქ ქუთაისში, რიონჰესის ქუჩის მიმდებარედ (ს/კ N03.06.27.194); ქალაქ ქუთაისში, სადგურ „რიონჰესის“ ტერიტორიაზე (ს/კ N03.06.27.144); ქალაქ ქუთაისში, რიონჰესის ტერიტორიაზე, წყალწითელას მიმდებარედ (ს/კ N03.06.27.156); ქალაქ ქუთაისში, რიონჰესის მიმდებარედ (ს/კ N03.06.27.227), საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობისათვის განაშენიანების რეგულირების კორექტირებული გეგმის დამტკიცების შესახებ.

ქალბატონი რუსუდან ჩინჩალაძე

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის

„ქუთაისის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და

ძეგლთა დაცვის სააგენტოს“

გააზიარე